پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

آﻧﻴﻤﺎ ‫

ﺑﺨﺸﻲ از روح ﻣﺮدان ﻛﻪ زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻮﻧﮓ آﻧﻴﻤﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮد. ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد وي ‫ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ژنﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺷﺨﺼﻴ‪ﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻲﺷـﻮد. ﻳﻮﻧـﮓ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻫﺮ ﻣﺮدي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎوﻳﺪان زن را در درون ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳـﻦ ﻳـﺎ آن ‫زن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص را؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﺎﻳﻲ زﻧﺎﻧﻪ را. اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻮﻻً ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳـﺖ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪهي ﻋﺸﻖ و ﺑﻴﺰاري اﺳﺖ. او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ روان زﻧﺎﻧـﻪ ﺗﺠﺴ‪ـﻢ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي رواﻧﻲ زﻧﺎﻧﻪ در روح ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﻠﻖ وﺧﻮيﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ، ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ- ‫ﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن اﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴ‪ﺖ ﻋﺸﻖ ﺷﺨﺼﻲ، اﺣﺴـﺎس ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ و راﺑﻄﻪي او ﺑﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه(ﻳﻮﻧﮓ،273:1377). ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم و ﺷﻬﻮد ﺷﺎﻋﺮ،ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ و آﻧﻴﻤﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ژرﻓﺎي ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﮓ ﻫﻨﺮ وادﺑﻴ‪ﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮاب ﻣﺤـﻞّ ‫ﺗﺠﻠّﻲ آرﻛﻲﺗﺎﻳﭗﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻤﻌﻲ اﺳﺖ (ﺷﺎﻳﮕﺎنﻓـﺮ،139:1380). دﻛﺘـﺮ ﻓـﺪاﻳﻲ در ﻛﺘـﺎب ‫»ﻛﺎرلﮔﻮﺳﺘﺎو ﻳﻮﻧﮓ وروان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ او« ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎي ‫ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪي اﻏﺮاقآﻣﻴﺰ ﻣﻲدﻫﺪ. زﻧـﺎن را وادار ﻣـﻲﻛﻨـﺪ وﺟـﻪ زﻧﺎﻧـﻪي ﺧـﻮد را رﺷـﺪ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻫﻨﺪ و ﻣﺮدان را وادار ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ «ﺟﻨﺒﻪي دﻳﮕـﺮ» ‫واﭘﺲ زده و ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي«ﻳﻜﺴﻮﻳﻪ» ﻣﺴـﺘﻘﻞ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ و ﻣﺘﻔﻜّـﺮ ‫ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺟﻨﺒﻪي زﻧﺎﻧﻪ در رؤﻳﺎﻫﺎ و ﺧﻴﺎل ﭘﺮدازيﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان«زن درون» ﻳﻌﻨـﻲ آﻧﻴﻤـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ‫ﻣﻲﺷﻮد.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts
logo-samandehi