ترجمه مقاله روش تبديل ديفرانسيلي براي تعيين راندمان فين هاي افقي هادي با هدايت گرمايي وابسته به دما

ترجمه مقاله روش تبديل ديفرانسيلي براي تعيين راندمان فين هاي افقي هادي با هدايت گرمايي وابسته به دما

Differential Transformation Method to determine fin efficiency of convective straight fins with temperature dependent thermal conductivity

رشته : مکانیک

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چكيده:

 در اين مطالعه، راندمان فين هاي افقي هادي با هدايت گرمايي وابسته به دما، با استفاده از روش شبيه سازي موسوم به روش تبديل ديفرانسيلي (DTM) حل شده است. مفهوم تبديل ديفرانسيلي به اختصار معرفي شده است، و ما آن را براي يافتن راه حل هايي براي معادلات غير خطي به كار گرفته ايم. نتايج به دست آمده از DTM با آن هايي كه از حل هاي عددي و دقيق به دست آمده اند مقايسه شده است تا دقت روش پيشنهادي بررسي شود. نتايج نشان مي دهند كه روش تبديل ديفرانسيلي مي تواند به نتايج مفيدي جهت پيش بيني حل چنين مسائلي برسد. بعد از اين بررسي، ما اثرات بعضي از پارامترهاي كاربردي فيزيكي در اين مسئله مثل پارامتر دما-هندسي فين و پارامتر هدايت گرمايي را تحليل مي كنيم.

 واژه های کلیدی : بازده فین ، هدایت گرمایی ، روش تبدیل دیفرانسیلی (DTM)، حل عددی (NS)

 1) مقدمه:

 شمار رو به رشدي از كاربردهاي مهندسي با انتقال انرژي در ارتباط هستند كه مستلزم جابجايي سريع گرما است. براي افزايش نرخ انتقال گرما روي يك سطح، به طور معمول از نصب فين استفاده مي شود. مكانيزم انتقال گرماي فين، هدايت گرما از منبع آن به سطح فين توسط هدايت گرمايي آن، و سپس پراكنده كردن گرما در هوا به وسيله ي اثر جابجايي گرمايي است. سطوح گسترش يافته به طور وسيعي در كاربردهاي صنعتي گوناگون استفاده مي شوند. يك بررسي گسترده در باره اين موضوع توسط Kern، Krause و Aziz نشان داده شده است. همچنين مقدار قابل توجهي از تحقيقات درباره ي پارامترهاي دمايي متغيري با عملكرد فين در كاربردهاي عملي همراه هستند، به انجام رسيده است. در مقاله ي حاضر، معادله ديفرانسيل غير خطي منتج شده با استفاده از DTM   حل شده است، جهت ارزيابي توزيع دماي درون فين و مقايسه ي آن با حل دقيق و داده هاي عددي. با استفاده از توزيع دما، راندمان فين توسط متغيري تحت عنوان پارامتر دما-هندسي فين (Ψ) بيان شده است و پارامتر هدايت گرمايي (ß)، تغييرات هدايت گرمايي را تشريح مي كند.