ترجمه مقاله مدیریت موثر (عاطفی) و اثرات آن بر عملکرد مدیریتی

ترجمه مقاله مدیریت موثر (عاطفی) و اثرات آن بر عملکرد مدیریتی

دسته : رشته مدیریت

CONTEMPORARY MANAGEMENT CONCEPTS

چکیده

مدیریت موثر یک مفهوم جدید می باشد که تجربه های عاطفی سهامداران را با توجه به زمان و تصمیم گیری مدیریتی مدیران ارشد نشان می دهد . این مفهوم می تواند به بهبود عملکرد مدیریت در سازمان کمک کند ، و همچنین این مطالعه ارتباط بین اثربخشی مدیریت ارشد و شاخص عملکرد مدیریتی را بررسی می کند . پرسشنامه ما بر اساس روابط عاطفی مدیریت و امتیازات موجود برای ارزیابی شناخت مدیران ارشد خواهد بود ، و همچنین به عنوان شیوه های واقعی از مدیریت عاطفی استفاده می شود . مدیران ارشد از 43 سازمان تایلندی در مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل همبستگی موجود برای شاخص مدیریت عاطفی با شاخص عملکرد مدیریتی، مانند بازده حقوق صاحبان سهام مرتبط، بازگشت دارایی، قیمت نسبت درآمد، و قیمت به نسبت ارزش دفتری نشان داده می شود . نتایج نشان داد که سازمان ها ، تمرین مدیریت عاطفی مثبت را در ارتباط با عملکرد مدیریتی خود در هر مورد دو سود دهی و شناخت سرمایه گذاران خواهند داشت .

کلمات کلیدی: مدیریت موثر ( عاطفی) ، ذینفعان، مدیریت، تاثیرگذاری، احساسات، عاطفه .

دانلود رایگان مقاله لاتین