پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

چکيده:

اينمقاله به چگونگي توسعه موازي مديريت بحران و مديريت راهبردي (استراتژيک) مي‌پردازد. شباهتهاي زيادي بين اين دو حوزه وجود دارد که نشان دهندة ارتباطنزديک بين آنهاست. تفاوتهاي استخراج شده از منابع مختلف نيز فرصتهايي برايبرقراري ارتباط بين اين دو حوزه ارائه مي‌کند. همچنين بررسي مي‌شود کهچگونه قابليتهاي تدافعي – پيشگيرانه مديريت بحران در گرايش تهاجمي مديريتراهبردي براي يافتن جايگاه در بازار، تلفيق مي‌شود و يک رويکرد جامع برايمديريت راهبردي سازمانها ارائه مي‌شود. در ابتدا مروري بر فرايند سنتيمديريت راهبردي انجام مي‌شود. سپس کمبودهاي موجود در اين رويکرد مورد تجزيهو تحليل قرار مي‌گيرد. شباهتها و تفاوتهاي بين رويکردهاي مديريت راهبردي ومديريت بحران بررسي و فرايند مديريت بحران در جهت ارائه يک مبنا برايترکيب اين دو رويکرد ارائه مي‌شود. مقاله در قسمت نتيجه‌گيري الگوي جديدياز تلفيق اين دو رويکرد ارائه مي‌کند که در آن از محدوديتهاي مديريتاستراتژيک دور مي‌شود و فعاليتهاي مديريت بحران را در داخل فرايند مديريتراهبردي قرار مي‌دهد.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 4818-401-0933 تماس بگيريد