پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

مقدمه:

سيستم هاي اطلاعات دراشكال گوناگون مي تواند درسازمانهاوكسب وكارها به كارگرفته شوند .مواردي نظير انجام فعاليتها،حل مسائل سازماني وپيگيري فرصتهاي تجاري ،همگي بااستفاده ازآن امكان پذير مي گردد.

دراين مقاله قصد داريم اطلاعات تجاري (BIS) راكه كاركردهاي گوناگون سازماني نظير بازاريابي،مالي ، حسابداري ،مديريت عمليات ومديريت منابع انساني راپتيباني مي كند،موردبررسي قرارمي دهيم ودرپي آن اثراتي كه مي تواند بااستفاده ازاين سيستم ها در عملكرد سازمانها و كيفيت خروجيهاي آن ايجادشود رامورد مطالعه قرارمي دهيم .

اهميت اطلاعات درتجارت

امروزه اطلاعات هم به عنوان يك منبع استراتژيك درسازمان وهم به عنوان يگ منبع عمده براي ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات  همواره به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است .دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليتها ي  گوناگون سازمان ازجنبه هاي مختلف مي تواند برعملكرد كلي آن اثرگذارباشد ،برخي ازمزاياي آن به شرح ذيل است:

داشتن اطلاعات درزمينه نيازهاوديدگاههاي مصرف كنندگان نسبت  به كالاها وخدمات فعلي سازمان مي تواندبه بهبود محصولات وايجا محصولات جديد منجرشود .

اطلاعات درمورد پيشرفتهايي كه در زمينه موادكاربرد فناوري وجودداردمي تواند به كارايي وبهره برداري درفرايند توليدبهبود طراحي وكيفيت محصول منجر گردد.

ارتباط پيشرفته ميان كاركناني كه خدماتي رابه مشتري ارائه مي دهند وگروه عمليات طراحي وتوليد محصول ،موجب مشخص شدن نواقص كالاومشكلات درنصب واجراي عمليات خواهد شد ولذا موجب افزايش كيفيت شود.

وجود جريان صحيح اطلاعات بين بخشهاي توليد وفروش مي تواند وظايف پيش بيني وبرنامه زمان بندي توليد رابهبود بخشيده وزمان تحويل راكاهش دهد.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts
logo-samandehi