sing

درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

– مقدمه

قدرت توانايي يک فرد در تاثيرگذاری بر رفتار ديگران، برای رسيدن به هدفش. با توجه به اين تعريف مشخص است که قدرت در سازمان بسيار موضوع پر اهميتی است؛ زيرا بسيار مهم است که مدير بداند قدرت چيست؟ چگونه آن را به دست آورد؟ چگونه از آن استفاده کند؟ و اهداف سازمانی را برآورده سازد. از سوی ديگر به واسطه شناخت قدرت می‌توان بسياری از رفتارهای افراد در سازمان را پيش‌بينی يا تحليل کرد.

 تعریف قدرت

برای بحث پيرامون قدرت ابتدا از بيان تعاريف آغاز می‌کنيم. تعريفهای متعددی از قدرت موجود است که در اين بخش به برخی از آنها اشاره می‌کنيم:

توانايی يک نفر يا دايره‌ای از سازمان در اعمال نفوذ بر ديگران برای دستيابی به نتيجه‌های مورد نظر آن. اين توانايی بالقوه برای اعمال نفوذ بر ديگران در درون سازمان است؛ ولی با هدف رسيدن به نتايجی که مورد نظر صاحبان قدرت است (دفت، 759 ،1374).

توانايی در اعمال نفوذ؛ يعنی توانايی در تغيير دادن رفتار يا نگرش ديگران (استونر و فری من، 730، 1375).

توانايی تاثير گذاری بر رفتار ديگران (هرسی و بلانچارد، 1365، 91).

قدرت به ظرفيتی اشاره دارد که «الف» برای اعمال نفوذ بر رفتار «ب» دارد به گونه‌ای که «ب» مطابق با خواسته‌های «الف» عمل کند (رابينز و جاج، 1389، 342).

 

 

 


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

مطالب مرتبط

Related Posts