پایان نامه طراحي و اصول محاسبات پمپهاي سانتريفوژ

پایان نامه طراحي و اصول محاسبات پمپهاي سانتريفوژ

پايان نامه رشته مكانيك

بهترین و کامل ترین پایان نامه رشته مکانیک،پایان نامه طراحي و اصول محاسبات پمپهاي سانتريفوژ در شش فصل و 280 صفحه

مقدمه :

نياز انسان در درجة اول به آب و در درجات بعدي به سيالات ديگر كه او را در توليد ، حركت و ادامة حيات ياري مي كنند ، وي را بر آن داشته كه حركت و انتقال بخش مورد نياز سيالات را در دست گيرد و هر جا كه نياز به حركت سيال از سطح پائين تر به بالاتر يا از محيط كم فشار به محيط پرفشار احساس مي شود ، وجود يك پمپ الزامي است . اين نياز گسترده موجب گستردگي سطح تنوع پمپها چه از لحاظ اساس عملكرد و چه از لحاظ حجم سيالي كه مي توانند جابجا كنند ، گرديده است .نوعي از پمپها كه بر اساس نيروي گريز از مركز سيال در حال گردش طراحي شده ، پمپ سانتريفوژ است .اين نوع پمپ داراي كاربردهاي فراواني از قبيل استفاده در آبرساني ، آبياري ، دفع فاضلاب ، كنترل و تغيير مسير سيلابها ، صنايع شيميايي ، صنايع غذايي و اطفاء حريق مي باشد .به دليل اهميت اين نوع از پمپها ، به شيوة طراحي و اصول محاسبات آنها در كاربردهاي مختلف خواهيم پرداخت .

چكيده :

اصل اساسي و تعاريف ابتدايي پمپهاي سانتريفوژ ، انواع تقسيم بندي ، اصول كار ، معرفي قطعات ، نيروهاي مؤثر و مواد ساختماني قطعات اين نوع پمپها عناويني است كه در فصل اول به آنها خواهيم پرداخت .پس از آشنايي اوليه با پمپهاي سانتريفوژ تئوري شكل گيري آنها و معادلة اساسي پمپهاي سانتريفوژ را در فصل دوم بررسي مي كنيم . سپس مشخصة پمپ نظري كه يك پمپ ايده‌آل با پره هاي نامحدود است را بدست آورده و با محدود كردن تعداد پره ها مشخصة پمپ با پره هاي محدود كه انواع واقعي پمپها هستند را بدست خواهيم آورد .

پس از آن راندمان پمپها را با توجه به اتلافات هيدروليكي در آنها بررسي مي‌كنيم . سرعتهاي ويژه و بستگي آن به ابعاد هندسي پروانه ، رابطة بين راندمان و سرعت ويژه و جريان مباحث ديگري است كه در فصل دوم خواهند آمد .

در فصل سوم اصول ترسيم منحني مشخصة پمپها ، منحني مشخصات لوله‌كشي ، بدست آوردن نقطة كار پمپ روي منحني مشخصة پمپ ، مشخصات مكش پمپ و روشهاي تغيير مشخصات پمپ را از نظر خواهيم گذراند . تركيب پمپها نيز بخشي است كه در فصل سوم به آن اشاره گرديده است .

براي آنكه بدانيم يك پمپ براي چه كاربردي مناسب است بايد مواردي از قبيل دبي و ظرفيت پمپ را بدانيم و بتوانيم با توجه به مدار گردشي سيالي كه پمپ موردنظر را شامل مي شود ، اتلافات ارتفاع و افت فشار سيال را در مسيري كه مي پيمايد محاسبه نمائيم . همچنين بايد توان مصرفي پمپ را بدانيم تا موتوري كه پمپ را به گردش در خواهد آورد بتوانيم انتخاب كنيم .

دبي ، ظرفيت ، ارتفاع پمپ و اتلافات آن ، محاسبه توان مصرفي پمپ و محاسبة قدرت موتور مورد نياز ، عناويني است كه در فصل چهارم به بررسي آنها مي پردازيم . همچنين در اين فصل مثالهاي نمونه در مورد انتخاب پمپ و برگه سفارش پمپ آورده شده اند .

در فصل پنجم به معرفي تجهيزات مورد نياز پمپ جهت انتقال سيال و نيز انتقال نيرو از موتور به پمپ مي پردازيم . همچنين روشهاي مختلف انتقال نيرو از موتور به پمپ و محاسبة‌ قطر شافت از طريق نيروهايي كه از موتور و سيال جاري پمپ به آن وارد مي شود در اين فصل خواهد آمد ، از ديگر عناوين آمده در اين فصل مي توان به محاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مكش ، روش كارگذاري و اندازه هاي مربوط به لولة مكش اشاره نمود .

نصب ، راه اندازي ، مشكل كاويتاسيون و ضربة قوچ در پمپهاي سانتريفوژ ، نگهداري ضمن بهره برداري ، عيب يابي و رفع عيوب پمپهاي سانتريفوژ را در فصل ششم مطالعه خواهيم كرد . جهت كمك به درك مفاهيم آمده در فصلهاي مختلف ، جداول و نمودارهايي در بخش ضمائم آمده كه مي توان در انتخاب اين مجلد به آن مراجعه نمود .

جهت مطالعه گسترده تر علاقمندان در مورد پمپهاي سانتريفوژ و انواع ديگر پمپها ، نام و منابع و مآخذ مورد استفاده در آخرين صفحات اين پايان نامه آمده است .