sing

کار تحقیقی  رشته حقوق 

چکیده: 

یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی ٫ حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا میکند.قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجونمود. نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه  و حقوق است ٫چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مذبور است. از جمله  مبانی فقهی و حقوقی که وجود اصل برائت را توجیه مینمایند را میتوان قاعده دراء ٫ اصل اباحه ٫ اصل عدم  ٫ضرورت حفظ تعادل و توازن قدرت و حفظ نظم قانونی در اجتماع را نام برد  که بر گرفته از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی همجون آیات قران کریم ٫ روایات وارده از معصومین (ع) ٫ قوانین اساسی وعادی کشورها  و اسناد بین اللملی می باشد.

پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی میشود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی ٫ یکی محور فرهنگی وذهنی ودیگری محور قانونی و عملی استوار است را مخدوش مینماید. پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه درموارد خاص استثنائاتی  در خصوص بعضی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ٫ جنایات جنگی ٫ پولشویی و….بر آن وارد میشودکه فرض مجرمیت متهم مقدم بر اماره برائت است مگر در صورت اثبات خلاف آن .

نگارنده در مقاله پیش روسعی بر آن دارد اصل برائت را در حدود مطروحه مورد بررسی قرار داده و نقیصه ای هر چند کوچک را در این خصوص رفع نماید.

کلید واژه :اصل برائت , فرض بیگناهی , مجرمیت ,عدالت حقوقی, بعد فرهنگی وقانونی , عدول از برائت

مقدمه :

بی گمان دوام و بقای زندگی مسالمت امیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی بشر در رهین وجود عدالت و تحقق آن در زندگی مردم است. شرط سعادت یک اجتماع در سطح ملی و بین المللی قطعا تحقق عدالت است ٫چرا که تاریخ بشر نشان داده است که پیشرفت تمدنهای بزرگ چیزی جزء نتیجه عدالت اجتماعی نبوده است لکن تحقق کامل عدالت اجتماعی منوط به وجود امنیت و آزادی برای بشر است . امنیت و آزادی دو گوهره گرانبهای انسانی و اجتماعی است که زمینه ساز رشد تکامل و تعالی روحی و معنوی افراد جامعه را فراهم میاورد.نظربه اینکه مفهوم آزادی و رعایت حقوق افراد و تامین احساس امنیت در جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است اکثر نظامات حقوقی و اجتماعی تلاش کرده اند که هرگونه تجاوز و تعرضی  را که با این حقوق معارضه داشته باشد را منع کرده و با آن مبارزه نمایند.

با این وجود ارتکاب جرائم در طول تاریخ امری بدیهی بوده وبه تبع آن دولت ها کوشیده اند در راستای حفظ  امنیت فردی و اجتماعی و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق اشخاص  قوانین و مقرراتی را وضع نمایند.ازجمله تدابیر اتخاذ شده در جهت حفظ امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد هر جامعه پیش بینی اصل برائت کیفری بوده   که این امر نشان از دغدغه های تمام کشورها و افکار عمومی جوامع بشری درجلوگیری از نقض آزادیهای فردی و اجتماعی بوده است.

بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزء قواعد و اصول کلی و لازم الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین اساسی به آن اعتباری خاص بخشیده و آن را جزء قواعد آمره و مسلم خود دانسته اند.بی درنگ در حقوق عمومی جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی است.اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود.مهمترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پذیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان  قانون  مکلف به رعایت این اصل میباشند.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts