sing
مطالعه موردی کارخانه کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان   چکیده : ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادي شرکتها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر میگذارد. بنابراین بررسی عوامل ورشکستگی از اهمیت برخوردار می باشد همچنین تاثیر داده هاي مالی در بررسی عوامل ورشکستگی با یکدیگر مقایسه گردید. هدف اين پژوهش، نخست ارائه مباني تئوريكي تحقيق و بررسی علل ورشکستکی شرکت ها با مطالعه نمونه شرکت کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان و دوم ارائه مدل مناسب جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت شرکت ها قبل از رويداد بحران مالي شركت ها مي باشد، تا بتوان با استفاده از مدل ...
قیمت : 68500 تومان
ادامه + دانلود
مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اﺻﻔﻬﺎن  وشرکت فولاد خوزستان -اين سمینار در پنج بخش طراحي شده است. در بخش اول مقدمه اي بر موضوع نوشته شده است. بخش دوم به مروري بر ادبيات موضوع مي پردازد و در بخش سوم متدولوژي و داده هاي تحقيق ارائه مي شود. نتايج آزمون هاي تحقيق نيز در بخش چهارم ارائه خواهد شد و در نهايت در بخش پاياني به نتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتي براي مطالعات آتي پرداخته شده است.تحقيق حاضر جهت فراهم آوردن شواهدي پيرامون نقش نسبت‌هاي مالي در توضيح بازده سهام و ارتباط نسبت‌های مالی با کیفیت سود و بازده سهام ...
قیمت : 67500 تومان
ادامه + دانلود