sing
  **فرصت استثنایی ، خرید بهترین وبا ارزش ترین مقالات رشته حقوق ، زمان محدود ** این پکیج شامل ده ها عنوان مرتبط با رشته حقوق می باشد فرمت تمامی فایل ها word و قابل ویرایش می باشد عدد جلوی عنوان مقاله تعداد صفحات آن را نشان می دهد   فهرست عناوین بخش A2: 1 مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی 480 2 بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران 86 کارشناسی حقوق 3 نقش توبه در سقوط مجازات 80 4 عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 10 کارشناسی ارشد حقوق جزا 5 حق دفاع متهم 55 6 جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد 90 7 تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ...
قیمت : 9000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی  رشته حقوق مقدمه : عقد بيع يكي از قراردادهاي معين است كه نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسياري از قواعد عمومي قراردادها و نيز با خود دارد؛ به بيان ديگر، محل سنتي طرح قواعد حاكم بر تمام روابط قراردادي است. از سوي ديگر، بيع تابع شرايط كلي ساير قراردادها است: در اين عقد نيز دو طرف بايد اراده‌ي جدي و سالم داشته باشند؛ خريدار و فروشنده بايد اهليت تملك و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معين است و تباني براي رسيدن به هدف نامشروع را قانون بي‌اثر مي‌داند. ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی رشته حقوق  چکیده : یکی از مسایلی که در قانون فعلی با آن روبه‌رو هستیم، این است که تفکیک مطلوبی در رابطه با سه عنوان مجرمانه بغی، محاربه و افساد فی‌الارض صورت نگرفته است. مواد ۱۸۳ الی ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی فعلی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی‌الارض است و آن‌چه که از مجموع این چند ماده برمی‌آید این است که این دو عنوان برای توصیف مفهوم واحدی هستند و در قانون به معنی واحدی به کار رفته‌اند. در حالی که یکی از مواردی که در قانون جدید پیش‌بینی شده است، تفکیک سه عنوان محاربه، افساد فی‌الارض و بغی ...
قیمت : 8000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی رشته حقوق چکیده : شرط قرض در عقد اجاره از شروط شایع در قراردادهای اجاره است. در این نوع قراردادها که در عرف با نام رهن و اجاره و یا رهن کامل از آن یاد می‌شود، مستأجر به‌دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش‌پرداخت از پرداخت بخشی از اجاره‌بها و یا تمام آن معاف می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا عدم‌پرداخت این بخش از اجاره‌بها به‌دلیل شرط قرضی که در قرارداد گنجانده شده مشمول عنوان ربا است و به‌تبع، قرارداد مزبور باطل است؟ به عبارت دیگر، آیا بخشی از اجاره‌بها که مستأجر از پرداخت آن معاف شده، سود و بهره ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی رشته حقوق  چکيده: پديده رانت و دولت رانتير يا دولت تحصيل‌دار‌ به ويژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ايجاد دولت‌های رانتير مورد توجه پژوهشگران و انديشمندان حوزه سياست و جامعه قرار گرفت‌ و در ‌پی آن نظريات دولت و اقتصاد رانتی برای تبيين و توجيه فقدان توسعه يافتگی سياسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت‌. اين نظريات در مجموع چنين استدلال می‌کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ‌ويژه رانت نفتی موجب می‌شود تا اين موضوع بر ساخت دولت‌، روابط دولت و جامعه و در نهايت بر ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
کارتحقیقی  رشته حقوق چکیده : تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته ...
قیمت : 9000 تومان
ادامه + دانلود
کارتحقیقی رشته حقوق چکیده: فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. مشخص نیست مقصود قانونگذار از آوردن حرف "واو" بین این دو کلمه جدا کردم دو جرم "هتک حرمت" و "نشر اکاذیب" است، یا این که غرض، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمت نمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است. زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف، افترا، توهین ...) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد. آیا این قانون صلاحیت آن را ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی  رشته حقوق  چکیده: قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می‌باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه‌ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه‌ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد ...
قیمت : 12000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی  رشته حقوق چکیده: تحقیق ح‍اض‍ر در م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ دو عقد رایج، صلح و هبه  اس‍ت‌. م‍وض‍وع‍ي‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍طرح‌ ب‍ودن‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌، داراي‌ جن‍ب‍ه‌ه‍اي‌ دي‍گ‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ مي‌ت‍واند در ع‍ل‍وم‌ دي‍گ‍ر م‍ث‍ل‌ اخ‍لاق‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ن‍ي‍ز م‍طرح‌ ش‍ود. ب‍ه‌ ه‍م‍ي‍ن‌ دل‍ي‍ل‌ از ت‍ع‍ري‍ف‍ي‌ ک‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ا از آن ن‍م‍وده‌ان‍د ک‍ه‌ ه‍ي‌ ع‍ق‍د ش‍رع‌ ل‍ق‍طع‌ ال‍ت‍ج‍اذب‌، و ب‍ررس‍ي‌ دلائ‍ل م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ آن‌ از آي‍ات‌ پ‍ي ‌م‍ي‌ب‍ري‍م  ک‍ه‌ ش‍اي‍د ه‍ي‍چ‌ ع‍ق‍ده‌اي‌ از ع‍ق‍ود ن‍ب‍اش‍د ک‍ه‌ ت‍ا اي‍ن‌ م‍ق‍دار م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ش‍ارع‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ آن‌ س‍ف‍ارش‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ وب‍ه‌ ه‍م‍ي‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ به آن سيد العقود مي نامنددر خصوص ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
کار تحقیقی  رشته حقوق  چكيده : اهانت به مقدسات اسلام، يكي از عناوين مجرمانه است كه درماده513 قانون مجازات اسلامي به عنوان يك جرم عمومي پيش بيني شده است ومي توان آن را جزء جرايم ديني ومذهبي دانست زيرادرفصل بيان شده كه عموما چهره ديني جرم مورد توجه بوده است ( فصل دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ) امروزه پرونده هاي كيفري فراواني دردادگاه هاي انقلاب ومراجع قضائي، به خصوص دادگاه هايي كه به جرايم سياسي ومطبوعاتي وجرايم ارتكابي روحانيو ن رسيدگي مي كنند مطرح مي گردند كه متهمان آنها با همين عنوان مجرمانه تحت تعقيب قرارمي گيرند اما ابهامات زيادي كه ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
  • صفحه 1 از 3123