sing
رشته : علوم اجتماعی / علوم تربیتی/ روانشناسی مقدمه: انسان موجودي متعهد و مسئول است واين مسئوليت او بخاطر بكار گيري عقل است و براي انسان ضروري است كه مسئوليت هاي خود را بشناسد و آنها را به مرحله اجرا و عمل برساند.از جمله مسئوليت هايي كه اسلام به آن تأكيد دارد مسئوليت پدر و مادر است. در اسلام پدر داراي مقام ارجمند و چهره اي برجسته و مورد احترام است و شأن پدر پس از شأن خدا ذكر شده است. احترامي كه براي پدر ذكر شده بخاطر لياقت او و انجام وظيفه پدري مي باشد.پدر در رابطه با فرزند از طريق ...
قیمت : 6000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : روانشناسی / علوم تربیتی  چكيده: تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و در وضعیت تحصیلی دانش آموزان را نشان مي دهد. ميزان سطح سواد والدين بر موفقيت دانش آموزان تاثير چشمگيري دارد و همچنين در اين تحقيق اثر قطعي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، مشكلات رفتاري و مشكلات تحصيلي دانش آموزان مسجل است و ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيل دانش آموزان ارتباط مستقيم و مثبت دارد. جامعه ي آماري من در اين پژوهش شامل مدارس ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان های شهرستان خدابنده كه در سال تحصيلي 94-93 مشغول به تحصيل بوده ...
قیمت : 15000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : علوم تربیتی / معارف /کتابداری چکیده : با توجه به اهميت كتاب و كتابخانه در جهان اسلام، كه ناشي از تعاليم اين مكتب آسماني است، و وجود احاديث و روايات بيشماري از رسول اكرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جايگاه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشكار مي شود. در دوران تمدن اسلامي دو دوره كلي و بارز وجود دارد، دوران رشد و شكوفايي علم و دانش در اين تمدن، كه باعث به وجود آمدن كتابخانه هاي بسيار بزرگ و كاملي شد كه به كمك دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و ديگر دوره افوق كه ...
قیمت : 6000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : علوم اجتماعی / روانشناسی / عمومی  مقدمــــه: اگر اندكی دقت كنید ، متوجه خواهید شد كه شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا كنون فكر كرده اید كه دوستی چیست و دوستی حقیقی كدام است؟ از آنجا كه انسان موجودی اجتماعی است ، صرف نظر از اینكه در چه جامعه ای زندگی می كند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است . البته چون این گزینش در میان اقوام و ملل مختلف ، شكل های متنوعی پیدا می كند و با انگیزه های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
نوروز، جشن ايرانيان از روزگاران كهن پر شكوه ترين جشن بهاری در جهان بوده است. نوروز بهارانه ای است كه روايت های تاريخ درباره پيدايش آن بسيار گوناگون است نوروز جشن شروع فروردين يا           « فرودگان » است كه ياد آور اجداد و نياكان ما بود و چنان مي پنداشتند كه در پنج شب ، ارواح پاك مردگان ، برای ديدار وضع زندگي و احوال بازماندگان به زمين فرود مي آيند و در خانه و آشيانه خويش سرگرم تماشا وسركشي مي شوند . اگرخانه روشن و پاكيزه و ساكنان آن راحت وشاد باشند ، ارواح مسرور و سر افراز برمي ...
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
•مقدمه •منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،فوق العاده ها  مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد. •اهداف و مزاياي سيستم •1-2-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود: •مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان • ساده بودن روشهاي عملياتي •1-2- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از: •استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها • حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان
قیمت : 2900 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه: مهمترين وظيفه ي مديران و برنامه ريزان اتخاذ تصميم به موقع است اين امر زماني فراهم است که اطلاعات کافي در زمينه موردنظر در دسترس باشد. فقدان اطلاعات کافي باعث مي شود که تصميم گيري بر اساس حدس، گمان، ادراکات کلي و عمومي صورت پذيرد. به همين دليل اطلاعات از شيوه هاي گردآوري اطلاعات و منابع آن، روشهاي نمايش داده ها و بالاخره تجزيه و تحليل داده ها به مدد شاخصهاي آماري، براي کارشناسان و برنامه ريزان هر سازمان، امر اجتناب ناپذيري است. اولين گام در انجام هر تحقيقي تعيين هدف و موضوع تحقيق مي باشد. هدف من از گردآوري چنين تحقيقي ...
قیمت : 6900 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه امروزه در جهان راه های بسیاری برای انجام فعالیت اقتصادی وجود دارد،اما درتملک و کنترل سازمان ها یا تشکل های تجاری ، شیوه های معدودی یافت می شود که معروف ترین آنها شرکت های سهامی هستند. این شرکت ها متعلق به افرادی مي باشد که در آنها سرمایه گذاری کرده اند و سود دریافت می نمایند. در اين ميان سازمان های بخش عمومی تحت مالکیت دولت نيز مشخص می کنند کدام اهداف عمومی باید دنبال شود که در زمره ي این تشکل ها سازمان های عضو- محوری یافت می شود که در مالکیت بهره برداران قرار دارند. این گونه سازمان ...
قیمت : 5900 تومان
ادامه + دانلود
چكيده پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي شهر شیراز انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد اداره بهزيستي شهر شیراز  با حجم 36 نفر تشكيل مي دهند كه از اين افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجراي آزمون سلامت عومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نموده اند اين تحقيق از انواع زمينه يابي و با هدف بررسي يك فرضيه و چهار سوال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل ...
قیمت : 17900 تومان
ادامه + دانلود
آﻧﻴﻤﺎ ‫ ﺑﺨﺸﻲ از روح ﻣﺮدان ﻛﻪ زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻮﻧﮓ آﻧﻴﻤﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮد. ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد وي ‫ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ژنﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺷﺨﺼﻴ‪ﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻲﺷـﻮد. ﻳﻮﻧـﮓ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻫﺮ ﻣﺮدي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎوﻳﺪان زن را در درون ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳـﻦ ﻳـﺎ آن ‫زن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص را؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﺎﻳﻲ زﻧﺎﻧﻪ را. اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻮﻻً ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳـﺖ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪهي ﻋﺸﻖ و ﺑﻴﺰاري اﺳﺖ. او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ روان زﻧﺎﻧـﻪ ﺗﺠﺴ‪ـﻢ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي رواﻧﻲ زﻧﺎﻧﻪ در روح ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﻠﻖ وﺧﻮيﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ، ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ- ‫ﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ...
قیمت : 6900 تومان
ادامه + دانلود
  • صفحه 1 از 41234