sing
چکیده سه پژوهشگر به نامهای جان وود واد، تامسون و پرو پیرامون مبحث تکنولوژی و تاثیر آن بر ساختار سازمان مطالعاتی انجام دادند که در این مقاله به اختصار سعی شده دید خوانندگان را نسبت به این تحقیقات کمی وسیع تر شود. واژگان کلیدی مدیریت تولید، مدیریت اقتضائی، نظریه های مدیریتی، دیدگاه سیستمی، سازگاری استراتژیک
قیمت : 5900 تومان
ادامه + دانلود
چكيده      توليد ناب يک فلسفه توليدي است که زمان سفارش تا ارسال را با حذف اتلاف ها کوتاه مي کند. توليد چابک يک سيستم توليد با قابليت هاي فوق العاده براي رسيدن به تغييرات سريع بازار است. توليد ناب براي مسائل قابل کنترل و توليد چابک براي مسائل غير قابل کنترل مناسب مي باشد. ولي براي رسيدن به توليد چابک شرکت بايد از روش هاي توليد ناب استفاده کند. بنابراين استفاده از شيوه هاي توليد ناب نقطه شروعي براي استقرار توليد چابک مي باشد. واژگان كليدي: Lean product/ agile / inventory
قیمت : 2900 تومان
ادامه + دانلود
چکیده در شركت هاي تجاري ,بايد  اشخاصي مسئوليت نهايي تعين خط مشي شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائي هاي آن نيز باشند و در يك شركت سهامي دارند كه آن سهام وي اين نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقي مي ماند ,به آنها تعلق مي گيرد  در موقعيتي نامطمئن كسب سود خالص براي دارندگاه سهام عادي بالطبع يا مطمئن است ,گاهي سود حاصل براي سهامداران بيش از مبلغي است كه از قبل پيش بيني شده است و گاهي نيز كمتر ...
قیمت : 13900 تومان
ادامه + دانلود
ﭼﮑﯿﺪه: ‫ ‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ‫ دنبال حذف ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮي دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ   مقدمه : ‫ توليد ناب [1]نمادي از کارايي و عملکرد بهينه در دهه80 بوده و به طور گسترده اي در صنعت ‫ توليد اتومبيل و در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ...
قیمت : 4900 تومان
ادامه + دانلود
چکیده بروز بحران در سازمانهای مختلف با بینش مثبت بایستی به عنوان یک سرمایه تلقی شود و این به خاطر این است که در بحران، مجموعه امکانات سازمان، ساختارها، نیروی انسانی، توانمندی قانونی، و... به خوبی با همدیگر ترکیب شده و همدلی مناسبی در سازمان ایجاد و از امکانات بلااستفاده سازمان به نحو مطلوبی استفاده می شود. هرچند بروز بحران سرمایه است ولی بعضی از بحرانهای سرکش، موجب اختلال در روند کار سازمانی شده و تحقق اهداف سازمان و مزیت رقابتی از بین می رود. بحران در سازمانها یک دفعه به وجود نمی آید بلکه طی مدت زمانی طولانی زمینه های آن ...
قیمت : 3000 تومان
ادامه + دانلود
چکيده: اينمقاله به چگونگي توسعه موازي مديريت بحران و مديريت راهبردي (استراتژيک) مي‌پردازد. شباهتهاي زيادي بين اين دو حوزه وجود دارد که نشان دهندة ارتباطنزديک بين آنهاست. تفاوتهاي استخراج شده از منابع مختلف نيز فرصتهايي برايبرقراري ارتباط بين اين دو حوزه ارائه مي‌کند. همچنين بررسي مي‌شود کهچگونه قابليتهاي تدافعي - پيشگيرانه مديريت بحران در گرايش تهاجمي مديريتراهبردي براي يافتن جايگاه در بازار، تلفيق مي‌شود و يک رويکرد جامع برايمديريت راهبردي سازمانها ارائه مي‌شود. در ابتدا مروري بر فرايند سنتيمديريت راهبردي انجام مي‌شود. سپس کمبودهاي موجود در اين رويکرد مورد تجزيهو تحليل قرار مي‌گيرد. شباهتها و تفاوتهاي بين رويکردهاي مديريت راهبردي ومديريت ...
قیمت : 2900 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه تعريف اضطرار Crisis عبارتست از اتفاقي که بطور معمولي روي مي دهد و درمحدوده کوچکي براي عده خاصي روي ميدهد و باز گرداندن اين شرايط به شاريطعادي کار دشواري نيست مانند آتش سوزي يک واحد مسکوني – دزدي و ... . تعريف disaster  حادثه يا فاجعه يا بلاء حوادثي که بروز آنها موجب به بار آمدنخسارات تلفات زيادي خواهد شد. (مقياس وسيع تر) حادثه گويند. بحران نيزعبارت از شرايطي است که در آن با غافلگيري، کمبود اطلاعات، و محدوديت زمانبراي تصميم گيري مواجه مي شويم. سپس با بهره گيري از فناوري نوين جهت کاهشتلفات جاني و مالي باشيم.
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
چکيده يکي از عناصر عمده در مديريت، برنامه ريزي است. برنامه ريزي شالوده عناصر مديريتي و فرايندي است که سازمان ها در قالب آن همه فعاليت ها و کوشش هاي خود را درمورد اهداف مورد نظر، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير را در يکديگر ترکيب و ادغام کرده و هدف از اجراي آن دستيابي به نتايج سازماني است. پس مديريت براي کليه منابع تحت اختيار خود بايستي برنامه ريزي مناسبي داشته باشد. يکي از اين منابع که منبع راهبردي براي سازمان ها محسوب                مي شود، منابع انساني است که جزء مهم و قرين به مباحث برنامه ريزي راهبردي ...
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه‌ برنامه‌هاي‌ بهبود مداوم‌ كه‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مديريتي‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده‌ مي‌شوند. مديران‌ به‌ اين‌ اميد چنين‌ برنامه‌هايي‌ را، كه‌بعضاً هزينه‌هاي‌ گزافي‌ را نيز به‌ سازمان‌ تحميل‌ مي‌كنند، در دستور كار قرارمي‌دهند كه‌ بتوانند در سازمان‌ توان‌ رقابت‌ در بازار جهاني‌ و مقاومت‌ در برابر پيچيدگي‌هاي‌ روزافزون‌ را ايجاد كنند. برنامه‌ها و تكنيك‌هاي‌ بهبود مداوم‌ بسيارمتنوع‌اند، چنانكه‌ تنها تهيه‌ فهرستي‌ از عناوين‌ آنها نيز كار سختي‌ است‌. متأسفانه‌ در اين‌ وادي‌ تعداد شكست‌ها به‌ مراتب‌ بيش‌ از پيروزيهاي‌ بدست‌ آمده ‌است‌. نظريه‌ سازمانهاي‌ يادگيرنده‌، كه‌ ابتدا توسط تعدادي‌ از مديران‌ هوشمند وبا تجربه‌ در محيط كسب‌‌و‌كار ...
قیمت : 3000 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه E درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد   بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای ...
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود