بازارهای مالی و سیاست های دولت : نمای FAVOURABLE

3,000 تومان

مدت کوتاهی پس از پایان سلطه شوروی بر کشورهای بلوک شرق ، نقاشی های دیواری زیر در لهستان دیده می شد : “ما می خواستیم آزادی بازار است. در عوض ، ما واجب کردم.”Some critics around the world feel that the forces of capital and the financial markets have become too powerful. They think that governments no longer exercise any control over tax and monetary policies because the policies in question are now dictated by the forces of the financial market.برخی از منتقدان در سراسر جهان احساس می کنید که نیروهای سرمایه و بازارهای مالی تبدیل شده اند بیش از حد قدرتمند است. آنها فکر می کنند که دولت های دیگر هر گونه اعمال کنترل بر مالیات و سیاست های پولی به دلیل سیاست های مورد نظر در حال حاضر بازار دیکته توسط نیروهای مالی.These critics denounce what they see as the “privatization” of monetary and tax policies which are now, they claim, determined by brokers, exchange dealers and major portfolio managers.این منتقدان محکوم کردن آنچه که مدیران را به عنوان “خصوصی سازی” و پولی از سیاست های مالیاتی که در حال حاضر ، آنها ادعا می کنند ، تعیین شده توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار ، فروشندگان عمده و نمونه کارها.
Those opposed to the forces of the financial market say that, instead of striving to meet the real needs of the public (by creating jobs or maintaining the social safety net, for example), governments are obsessed by the strict demands of the financial markets.کسانی که مخالف نیروهای بازار مالی می گویند که ، به جای تلاش برای پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم (با ایجاد شغل و یا حفظ شبکه امنیت اجتماعی ، به عنوان مثال) ، دولت ها می شوند ، بازارهای وسواس توسط سخت مطالبات مالی.The opponents of the market forces feel that governments should be free to govern.مخالفان از نیروهای بازار احساس می کنید که دولت باید در حکومت.They accordingly argue that if governments ended speculative trading and imposed better controls on movements of capital, they would regain their full sovereign powers, since they could then use all the means normally available to a sovereign state to manage its economy.آنها استدلال می کنند که بر این اساس اگر دولت به پایان رسید معاملات سوداگرانه و اعمال کنترل بهتر بر روی جنبش های سرمایه ، آنها را ، خود را دوباره پر قدرت مستقل از آنجایی که آنها را می توان استفاده از تمامی امکانات موجود به طور معمول به یک کشور مستقل برای مدیریت اقتصاد است.
It is true that major economic upheavals have occurred in the financial markets. First, governments throughout the world have such high levels of debt that they siphon off a large part of the capital available in the world; the growing deficits in the current account balances of a number of countries, including the industrialized counties, provide a clear illustration of this phenomenon.درست است که عمده تحولات اقتصادی رخ داده در بازارهای مالی ؛ اول ، دولت ها در سراسر جهان از جمله بالا را از سطح بدهی که آنها لوله یا سیفون رد کردن بخش بزرگی از سرمایه های موجود در جهان رو به رشد کسری در موازنه حساب جاری از تعدادی از کشورها ، از جمله ناحیه صنعتی ، ارائه تصویر روشنی از این پدیده.Second, business is becoming more global.دوم ، کسب و کار در حال تبدیل شدن بیشتر جهانی است.To meet their needs for capital, companies can access the same large pools of capital as governments.برای برآورده کردن نیازهای خود را برای سرمایه ، شرکت ها می توانند دولت ها دسترسی بزرگ همان استخر از سرمایه به عنوان.Third, the loosening of restrictions on financial institutions and the recent proliferation in certain financial instruments (derivatives, for example) mean that capital has never had such freedom to move around the globe.سوم ، شل کردن محدودیت بر موسسات مالی و گسترش سلاح های اخیر در برخی از ابزارهای مالی (مشتقات آن ، به عنوان مثال) این معنی است که سرمایه تا به حال هرگز چنین آزادی به حرکت در اطراف جهان است.Finally, the market for information has become a single large and powerful global market.در نهایت ، بازار برای کسب اطلاعات تبدیل شده است تنها بزرگ و قدرتمند در بازار جهانی است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازارهای مالی و سیاست های دولت : نمای FAVOURABLE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *